497-1 Itabashi-cho, Shoubara City,
Hiroshima Prefecture